POVODŇOVÝ PLÁN obce KUNČICE pod Ondřejníkem

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Kunčice pod Ondřejníkem ID dPP:11765 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uh. Hadiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Kunčice pod Ondřejníkem podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Frýdlant nad Ostravicí. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na kpo.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Tichávka, Rakovec, Žlabový potok
  • Frýdlantská Ondřejnice, Ondřejnice
  • Stolovec, Bystrý potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců vodních toků:
dle §78, písm. b) a §83, písm. a) zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Povodí Odry, s. p., Ostrava
Zn. POD/09492/2018/922/45.07  ze dne 19.06. 2018

Lesy České republiky, s. p.,
ST oblast povodí Odry - Frýdek Místek

Č. j.: LCR951/004747/2018 ze dne 12.10.2018
Soulad nadřízeného povodňového orgánu:
dle § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor životního prostředí

Č. j.: MUFO_S 5874/2018
ze dne 14.11.2018

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část červen 2020
organizační část červen 2020
grafická část červen 2020
přílohy červen 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze červen 2020
offline verze červen 2018
digitalizovaná verze červen 2020
databáze POVIS červen 2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i