Popis správního území obce Kunčice pod Ondřejníkem


Obec Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

tel: 556 850 154, 556 850 171

web: www.kuncicepo.cz; obecni.urad@kuncicepo.cz

Základní sídelní jednotky: (i) Kunčice pod Ondřejníkem      

Zeměpisná poloha:

49° 33´ 1.74¨ s.š 18° 15´ 41.16¨ v.d.

Nadmořská výška:                                        415 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :          Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území:                      23,22 km2

Počet obyvatel obce:                                  2 301

  • děti do 14 - ti let                         378

  • ekonomicky aktivní                 1 350

  • ekonomicky neaktivní                573

Zásobování vodou a energiemi

Většina území obce je z zásobovaná pitnou vodou z Ostravského oblastního vodovodu, přivaděče Nová Ves - Frenštát p/R.. Ve východní části obce je voda z OOV čerpána do vodojemu Kunčice p/O, ležícího na území Čeladné, který slouží k zásobování východní části Kunčic p/O a západní části Čeladné. Centrum obce a zástavba podél silnice III/48310 ve směru na Tichou jsou zásobovány z vodojemu Nad školou plněného gravitačně přímo z OOV.
Zástavba v lokalitě Maralův kopec je zásobována z vodního zdroje Bystrý ležícího na území Trojanovic.
V západní části obce z OOV odbočují dva hlavní zásobovací řady vody směřující do Kozlovic a do Frenštátu p/R. Z řadu vedoucího do Frenštátu je zásobováno i několik objektů v Kunčicích p/O.
Navrženy jsou vodovody k zásobování lokalit Pod Stolovou a Horní konec.
Objekty mimo dosah stávajících a navržených vodovodů, jsou a nadále budou zásobovány vodou z vlastních studní.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Ostravský oblastní vodovod, přivaděč Nová Ves - Čeladná – Frenštát p. R. DN 600 vedoucí z úpravny vody v Nové Vsi prochází obcí od východu k západu. OOV má stanoveno ochranné pásmo 6 m od osy potrubí na obě strany rozhodnutím SmKNV Ostrava ze dne 24. 4. 1989, č.j. OVLHZ-1714/235/87-00.
Vodovodní síť je na OOV napojena ve dvou místech přes vodoměrné šachty. Ve východní části u Čeladné je za odběrem z OOV čerpací stanice, která zajišťuje výtlačným řadem DN 100 plnění zemního vodojemu „Kunčice p. O.“ o objemu 2x250 m3 (561,05-558,05 m n.m.), který leží na území obce Čeladná. Tlakové poměry v níže položených částech této lokality jsou v současnosti již vyřešeny vybudovanou redukcí tlaku, výše položená zástavba je zásobována přes automatickou tlakovou stanici.
Centrum obce a západní část Kunčic p. O. směrem na Tichou má vlastní odběr z OOV. Z vodoměrné šachty je gravitačně plněn zemní vodojem „Nad školou“ obsahu 2x250 m3 (476,6-473,6 m n.m.).
Oblast pod Maralovým kopcem je zásobena z úpravny vody Bystré v Trojanovicích řadem PVC DN 100. Řídícím vodojemem je vodojem „Bystré“ obsahu 250 m3 (597,60/595,35 m n.m.).Na kótě 550,00 m n.m. je osazen redukční ventil. Rozvodná vodovodní síť je provedena z plastových trub PVC a PE profilů od DN 50 do DN 150 v celkové délce zhruba 31 850 m. Rozšíření vodovodů je navrženo do lokalit se stávající intenzivnější zástavbou a zároveň s dalšími navrženými zastavitelnými plochami - Pod Stolovou a Horní konec. Odlehlé lokality zástavby zůstanou zásobovány vodou z vlastních studní. V západní části obce z OOV odbočují dva hlavní zásobovací řady vody směřující do Kozlovic a do Frenštátu p. R. Z řadu vedoucího do Frenštátu je zásobováno i několik objektů v Kunčicích p. O.
V zastavitelné ploše, jejíž zástavba je podmíněna zpracováním územní studie, bude koncepce zásobování vodou navržena v územní studii pro tuto plochu. Potřeba vody je vypočtena podle stávajícího počtu obyvatel napojitelného na vodovod – 65% z 2284, předpokládaný nárůst do roku 2030 na 1800. Při výpočtu potřeby vody byla použita specifická potřeba vody ve výši 125 litrů na osobu a den a potřeba vody pro základní občanskou a technickou vybavenost ve výši 30 l na osobu a den. Stav Qprům: 1480 obyvatel x 0,155 = 229,4 m3/den Qprům: 800 rekreantů x 0,035 = 28 m3/den Qprům: 1000 lůžek v ubyt. zař. x 0,11 = 110 m3/den Qprům: zemědělství odhad = 8 m3/den Qprům: průmysl odhad = 6 m3/den Nárůst Qprům: 216 obyvatel x 0,155 = 33,5 m3/den Qprům: 160 rekreantů x 0,035 = 5,6 m3/den Qprům: 60 lůžek v ubyt. zař. x 0,11 = 6,6 m3/den Qprům: průmysl odhad = 3 m3/den Celkově bude nutno pro obec Kunčice p. O. zajistit objem vody ve výši cca 430 m3/den.

Kanalizace

Centrum obce, zástavba podél silnice II/483 včetně lokality Pod Ondřejníkem a zástavba podél silnice III/48310 ve směru na Tichou je odkanalizována gravitační splaškovou kanalizací ukončenou čistírnou odpadních vod (ČOV Kunčice) v blízkosti hranice obce s Tichou. Součástí kanalizace jsou také
dva úseky výtlačné kanalizace v lokalitě Pod Ondřejníkem. Přečištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do Tichávky. Rozšíření kanalizace je navrženo v lokalitách Horní konec a Humbarek.
Východní část obce je odkanalizována do stokové sítě obce Čeladná vedoucí do ČOV Pstruží.
Dešťová kanalizace je realizována v centrální části obce, v lokalitě Pod Stolovou a u kostela sv. Maří Magdaleny s odvodem vody do Tichávky a jejích pravobřežních přítoků. U hranic s Čeladnou je navržen krátký úsek dešťové kanalizace podél silnice II/483.
Svod odpadních vod u objektů mimo dosah kanalizace bude nadále řešen pomocí bezodtokých jímek nebo malých domovních čistíren odpadních vod. Dešťové vody budou přednostně zasakovány nebo odváděny povrchově nebo dešťovou kanalizací do vodotečí místních toků.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU

Vedení VVN 220 kV č. 270 ani vedení VVN 110 kV č. 650-5619 procházejí obcí.
Hlavním zásobovacím vedením el. energie zůstane vedení vysokého napětí 22 kV, linka VN č. 55 propojující rozvodny ve Frýdlantu n. O. a Frenštátu p. R., která je v úseku od Čeladné do lokality Pod Ondřejníkem navržena ke zdvojení ve stávající trase.
Stávající systém 24 distribučních trafostanic zásobujících zastavěné území je navrženo rozšířit o deset nových trafostanic TS1, TS3 až TS11. Pro trafostanice a potřebná připojovací nadzemní vedení VN jsou navrženy koridory o šířce 20m, pro kabelová vedení o šířce 10m.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Zásobování obce středotlakým plynem z regulační stanice VTL/STL Pstruží. Okrajová zástavba v lokalitě Bystré je zásobována plynem ze středotlaké plynovodní sítě Trojanovic.
Jsou navrženy plynovody STL k zásobování stávající zástavby a zastavitelných ploch v lokalitách Pod Stolovou, Horní konec a Humbarek.
Odlehlé zastavěné a zastavitelné plochy zůstanou bez napojení na plyn stejně jako rozptýlená zástavba v lokalitách Maralův kopec, Rakovec, u hranic obce s Frenštátem p. R., Tichou a Kozlovicemi.
Plynová sonda NP 547 u silnice III/4866 se nemění.

Nouzové zásobování vodou

Dovoz cisteren s pitnou vodou zajišťují:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - dispečink- poruchy tel. 800 292 300
 

Kunčice pod Ondřejníkem - regionální informační servis