Historické povodně

Území katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem trpí povodněmi z místního toku Tichávky a Frýdlantské Ondřejnice. Rozsáhlé svodné území svahů Beskyd je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do nížinné zvlněné roviny k Frýdlantu nad Ostravicí. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Typy povodní a historické povodně

V Kunčice pod Ondřejníkem se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Zpráva o povodni 2009 - ČHMÚ
Povodně na Kopřivnicku

Místa rozlivu toků v Kunčicích

U Q100 vybřežuje řeka Tichávka do zástavby obce ve svých inundacích na obou březích.

►1997, červenec - V dolní části obce Kunčice pod Ondřejníkem dochází k častému vylití potoka Tichávky z koryta a následovnému zaplavení přilehlých pozemků. Jedná se zejména o parcelu č. 576/5 a část parc. č. 595/2. Při záplavách je rovněž přímo ohrožen rodinný domek čp. 330, ve kterém bydlí p. Marie Tomančáková, důchovkyně, 75 let. Při každé povodni je nutno rodinný domek evakuovat. V těchto místech je koryto potoka neregulované, se značně zakřiveným meandrem a naprosto plytké.

Po poslední povodni v červenci 1997 jsou výše uvedené parcely značně zaneseny naplaveninou z řečiště Tichávky. Vzhledem k rozsahu a množství nánosu nejsou majitelé těchto pozemků schopni vlastními silami toto odstranit. Taktéž nejsou schopni provést resp průběžně provádět zabezpečovací opatření proti dalšímu zaplavení. Proto žádáme Vás, jako srpávce výše uvedeného toku, aby jste provedli nutná opatření k nápravě. Vaše stanovisko sdělte zdejšímu obecnímu úřadu.

►2010 - 10.- 16.7 následkem přívalových dešťů došlo ke značným škodám na obecním majetku - narušení a částečné zborcení kamenné opěrné vyzdívky u viaduktu v blízkosti nádraží ČD, podemletí opěrné zdi lávky pro pěší přes Ondřejnici, nátrž místní komunikace za propustkem potoku Šajtárky, naplaveninami zanesen propustek a koryto toku pod místní komunikací par.č. 3408

Protože přitéká z Beskyd od Ondřejníku ze severu, ohrožuje zastavěnou plochu obce v celé ploše v inundaci.

Druhým přítokem, který je jejím výrazným přídatkem, je Žlabový potok a Stolovec stejně jako Papradná a velká síť bezejmenných přítoků ze severu od Skalky.

Dalším významným tokem a zdrojem povodňového ohrožení katastru Kunčic je Frýdlantská Ondřejnice.

Kromě zástavby lidských sídel, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci Tichávky i Frýdlantské Ondřejnice také řada firem, jejichž provozy mohou být Q100 ohroženy nebo dokonce samy mohou ohrožovat zástavbu lidských sídel.