A) Přehled inundačních území


Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje.

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Kunčice pod Ondřejníkem je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., a ten vymezil na základě podkladů předložených Povodím Odry, státní podnik, dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, záplavové území vodního toku Tichávkae  (Kunčice - Tichá - Frenštát pod Radhoštěm).

Řešeným územím protékají vodní toky Tichávka a její pravobřežní přítoky Rakovec, Žlabový potok a několik bezejmenných přítoků. Některé vodní toky při povodňových stavech ohrožují stávající zástavbu, proto je potřeba chránit stávající i nově navrženou zástavbu před povodňovými stavy vodních toků.

Tichávka

 LB i PB inundace podél celé obce Kunčice pod Ondřejníkem ; ř.km 11,34 - 14,15

Pravobřežní inundace Tichávky postihuje zástavbu v celém katastru obce.

Levobřežní inundace Tichávky je řídce zabydlena, ale i tady povodeň může napáchat škody na lidských sídlech.

Inundace Tichávky postihuje taky zástavbu rodinných domů. Koryto řeky zde protéká v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad i komunikace.

Jedná se o lokality a objekty uvedené v kapitole Ohrožené objekty.

Potok Frýdlantská Ondřejnice

LB i PB inundace podél celého toku Frýdlantské Ondřejnice od Kunčic až po soutok s Čeladenkou ve Frýdlantu nad Ostravicí  je intenzivně zastavěno a ohrožováno povodněmi.

Potok Stolovec

LB i PB inundace podél celého toku až po soutok s Tichávkou v  Kunčicích  je řídce zastavěno a ohrožováno povodněmi.