Opatření k ochraně před povodněmi


Přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

 1. povodňové prohlídky - (§ 72 vodního zákona) prohlídková služba obce provádí prohlídku kritických míst a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu a při srážkách větších intenzit. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise.
 2. předpovědní povodňová služba – (§ 73 vodního zákona) informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.

Za hrozící povodňové situace:

 • Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní služby.
 • Na základě dosažení limitu pro II. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi obce předseda PK nebo pověřený člen PK.
 • Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity zajišťuje hlásná služba OÚ na základě určení starosty obce (který je rovněž předsedou povodňové komise obce).
 • Při vyhlášení II. i III. stupně povodňové aktivity provede předseda PK ohlášení tohoto stavu rovněž PK ORP Frýdlant nad Ostravicí.
 • Po pominutí nebezpečí odvolává předseda PK prostřednictvím hlásné služby OÚ jednotlivé stupně PA a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy.
 • Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise orgán Povodňového plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem. Uvedené údaje se pravidelně nejméně jednou ročně aktualizují.
 • PK vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.

Sledování vodních stavů na Tichávce:

 1. Hlásný profil kategorie C55 na Tichávce, kategorie ve správě obce Tichá je rozhodným profilem pro povodňové varování v Kunčicích pod Ondřejníkem.


 • při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola HP C hlídkou 1 x denně, A telefonicky s PK obce Tichá
 • při dosažení I. SPA - kontrola HP C hlídkou 2 x denně, A telefonicky s PK obce Tichá
 • při dosažení a vyhlášení II. SPA - kontrola HP C hlídkou 3 x denně, A telefonicky s PK obce Tichá
 • při dosažení a vyhlášení III. SPA - častěji podle potřeby a požadavků povodňové komise obce

Protipovodňová opatření (PPO)

Na vodních tocích nejsou v řešeném území navrženy žádné zásadní směrové úpravy ani zatrubňování toků. Veškeré úpravy je navrženo provádět přírodě blízkými způsoby s použitím přírodních materiálů. Důraz je nutno klást na včasné opravy břehových nádrží a údržbu a čištění koryt vodních toků.

Kolem vodních toků v zastavěném území je nutno zachovat nezastavěné a neoplocené manipulační pásy v šířce 6 m na každou stranu od horní břehové hrany toku, který bude sloužit k přístupu k toku při údržbě a jako ochranný infiltrační pás zeleně.

Nově navržené plochy pro výstavbu jsou situovány mimo stanovená záplavová území. Dostavby v rámci stávajících zastavěných ploch situovaných ve stanovených záplavových územích budou řešeny individuálně, ve stanovených aktivních zónách je jakákoliv dostavba vyloučena.

Dle sdělení správce Lesy ČR, s.p. je navržena revitalizace některých, povodňové významných vodního toků, v jejich správě.

Dle sdělení obce Kunčice pod Ondřejníkem dochází v období dešťů k rozlivům Frýdlantské Ondřejnice na okolní pozemky v zastavěném území.