Hydrologické údaje

Kunčice pod Ondřejníkem je obec rozložená jižně od horského masivu Ondřejníku v Beskydech, odkud pramení Tichávka, Frýdlantská Ondřejnice a další toky. Odtud vyplývá že charakter povodní v Tichávce má spíše charakter záplav z přívalových srážek nebo povodní z tajícího sněhu - tedy povodňových epizod častých, rychlých a relativně krátkých, o to však víc nebezpečných.

V podhorské oblasti jsou odtokové poměry odlišné od nížin, vzhledem k prudším a intenzivnějším srážkám, většímu povrchovému sklonu a přítomnosti kvartérních překryvů, plnících funkci nádržních kolektorů.

K dalším významným tokům patří Ondřejnice, Stolovec a Rakovec.

 

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových nebo déletrvajících stacionárních srážek tak z jarního tání.

 

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Kunčice pod Ondřejníkem se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Tichávce nebo ostatních tocích katastru, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků, kdy k nápěchům nemůže na řídce rozmístěných mostcích a lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

 

Mapa vodních toků na katastru obce