B. Věcná část

Charakteristika zájmového území


Geograficky náleží obec Kunčice pod Ondřejníkem do okresu Frýdlant nad Ostravicí v Moravskoslezském kraji, který je zároveň i územní jednotkou Moravskoslezsko.

Obec leží v podhůří Beskydských "předních" hor, v oblasti Podbeskydí mezi vrcholy Ondřejník, Velká a Malá Stolová na okraji CHKO Beskydy. Výhodná poloha mezi Frýdlantem a Frenštátem, dobré klimatické podmínky a železniční spojení s Ostravou způsobilo, že se na konci 19.století staly Kunčice živě navštěvovaným místem s výstavbou chat i rodinných domků.

Kopcovitý terén s řadou dalších vrchů, jakými jsou například Radhošť, Lysá hora, Skalka předurčují Kunčice pod Ondřejníkem k ohrožení bleskovými povodněmi z letních přívalových srážek nebo ohrožení jarním táním sněhové pokrývky. Skalka je jakousi pomyslnou střechou, ze které stéká řada vodních toků, ať už do povodí Tichávky a následně Lubiny směrem na západ, nebo do povodí Frýdlantské Ondřejnice a Ostravice na severovýchod.

V obci dnes žije přibližně 2200 obyvatel, v letních měsících a o víkendech se však rozrůstá o stovky rekreantů a turistů. Obec se rozkládá na 23km2 a průměrná nadmořská výška je 450 m. Kunčice pod Ondřejníkem jsou také charakteristické množstvím farem, které se věnují zejména chovu hovězího dobytka. Obec si zakládá na ochraně životního prostředí se snahou rozšiřovat a budovat dále své plynovody, kanalizační síť a orientovat obyvatele na ekologické vytápění.

V katastru obce jsou vymezeny a hájeny ekologicky nejhodnotnější části krajiny – CHKO Beskydy, evropsky významné lokality Natura 2000 Beskydy a Štěrbův rybník a Malý Bystrý potok, přírodní rezervace, památné stromy, registrované významné krajinné prvky.

Obec Kunčice pod Ondřejníkem je tvořena jedním katastrálním územím Kunčice pod Ondřejníkem - identifikační číslo 677094. Sousedí s městem Frenštát pod Radhoštěm a s obcemi Čeladná, Kozlovice, Pstruží, Tichá a Trojanovice.
Obec Kunčice p. Ondřejníkem patří v regionu mezi obce průměrné velikosti. Obec je stabilní součástí sídelní struktury regionu, po r. 2000 vykazuje značný rozvoj. Tvoří přirozený spádový obvod Frýdlantu nad Ostravicí, částečně i Frenštátu p. Radhoštěm, Frýdku–Místku, ale i vzdálenější Ostravy - zejména vlivem pohybu za prací, rekreací a vzděláním. Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, rekreační, částečně obslužná, dopravní a výrobní. Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost, projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti. Obec při svém rozvoji je limitována zejména hospodářskými podmínkami regionu a potřebou zachování kvality bydlení v obci.

Zemědělská výroba - Zemědělská půda v obci patří převážně soukromým vlastníkům, obhospodařují ji soukromě hospodařící zemědělci. V obci se nacházejí tři větší areály zemědělské výroby soukromých zemědělců - severně od centra obce, v blízkosti fotbalového hřiště a u silnice II/4845 ve směru na Frenštát p. R. V území obce je rozptýleno několik dalších menších zemědělských staveb.
Hospodářská zvířata jsou na více místech obce chována na soukromých pozemcích u rodinných domů. Jedná se ale pouze o malé počty kusů převážně pro vlastní potřebu.
Lesní výroba - Většina lesů patří Ostravsko opavskému biskupství, obci Kunčice pod Ondřejníkem a fyzickým osobám. Zpracováním dřeva se zabývá pila Kunčice pod Ondřejníkem jejíž areál leží v centrální části obce. Menší dřevařské dílny jsou provozovány na několika dalších místech obce.

Průmyslová výroba, výrobní služby - Největší výrobní plochou v obci je bývalý zemědělský areál u silnice ve směru na Tichou, který dnes využívá k výrobě a podnikání několik různých subjektů. Další dvě menší výrobní plochy se nacházejí v centru obce a u Beskydského rehabilitačního centra. Živnosti a služby jsou provozovány často v rodinných domech nebo v dílnách u rod. domů. Tyto drobné nerušící živnosti a výroby bude možné nadále provozovat v obytném území obce.

Klimatické podmínky

Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy klimatu. Kunčice pod Ondřejníkem leží v oblasti přechodu mezi oceánským a vnitrozemským podnebím a má vyrovnané vlivy pevninského a oceánského podnebí. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány rozsáhlým horským masivem Beskyd a jeho směrem napříč větrům, které přinášejí srážky. Kunčice pod Ondřejníkem, jako součást území okresu Frýdlant nad Ostravicí, leží na návětrné straně Beskyd, která patří k nejdeštivějším oblastem České republiky.

Sesuvy půdy

Na území obce se nacházejí plošná potencionální sesuvná území a poddolovaná území, která jsou vyznačena podle aktuálních podkladů České geologické služby – GEOFOND, která zasahují i do části zastavěného území:

Nová stavba se do sesuvných území ani poddolovaných území nenavrhuje ani nepovoluje. Při dostavbách území, při změnách staveb i stavebních úpravách bude nutno před jejich zahájením provést geologický průzkum stability území za účelem stanovení podmínek pro ochranu a zajištění staveb před negativními důsledky případného sesuvu jak nové stavby tak stávající.

Civilní ochrana

Požadavky civilní ochrany dle § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva nejsou v povodňovém plánu konkrétně řešeny. V případě výskytu vyjímečných událostí se bude postupovat v souladu s Krizovým plánem MS kraje, Havarijním plánem MS kraje, Krizovým plánem Frýdlantu nad Ostravicí. Požadavky na ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce, záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií jsou závazně řešeny výše zmíněnými dokumenty, ze kterých nevyplývá nutnost zapracovat do územního plánu Kunčic pod Ondřejníkem plochy nebo stavby sloužící civilní ochraně.